Hoeveel betaal ik?

Berekening oorspronkelijke rentevoet

De oorspronkelijke rentevoet is de rentevoet die op de Vlaamse woonlening wordt toegepast bij het afsluiten ervan en die wordt berekend op de referentiedatum1 bij het aangaan van de Vlaamse woonlening.

Deze rentevoet is het resultaat van de berekening volgens de wettelijk vastgestelde formule waarbij rekening wordt gehouden met de referentierentevoet bij het aangaan van de Vlaamse woonlening, het inkomen (cfr. 3.1.2. inkomensvoorwaarden), het aantal personen ten laste (cfr. 3.1.1. persoonsgebonden voorwaarden), de ligging van de woning en de kredietduur en afgerond op de wijze zoals wettelijk voorzien.

De referentierentevoet wordt op het einde van elke maand bepaald door het Vlaams Woningfonds en is gebaseerd op de rentetarieven gepubliceerd door de Nationale Bank van België.

De rentevoet wordt per persoon ten laste verminderd met 10 % van de referentierentevoet die van toepassing is op de referentiedatum1 bij het aangaan van de Vlaamse woonlening. Het aantal personen ten laste dat in aanmerking wordt genomen om de oorspronkelijke rentevoet van de Vlaamse woonlening te bepalen is het aantal op de datum dat de storting van het voorschot op de dossierkost wordt ontvangen door het Vlaams Woningfonds.

De rentevoet wordt verminderd met 5 % of 10 % van de referentierentevoet die van toepassing is op de referentiedatum1 bij het aangaan van de Vlaamse woonlening indien de woning gelegen is op het grondgebied van een gemeente die respectievelijk is opgenomen in cluster 1 of cluster 2 (cfr. lijsten gemeenten in bijlage).

De oorspronkelijke rentevoet kan nooit meer bedragen dan 4/3 van de referentierentevoet bij het aangaan van de Vlaamse woonlening of minder dan 2/3 van diezelfde referentierentevoet zonder lager te kunnen zijn dan het percentage in de volgende tabel, rekening houdend met de looptijd van de Vlaamse woonlening:

Looptijd Vlaamse woonlening (in jaar)

20 of minder 1,60%

21 1,64%

22 1,68%

23 1,72%

24 1,76%

25 1,80%

26 1,84%

27 1,88%

28 1,92%

29 1,96%

30 2,00%

De oorspronkelijke rentevoet is vast en niet-veranderlijk in functie van de schommelingen van de referentierentevoet.

De actueel geldende rentevoeten zijn vermeld in het bijgevoegde document “tarieven kredietintresten”.

Latere aanpassingen van de rentevoet

Tijdens de duur van de Vlaamse woonlening zal een toename van het aantal personen ten laste op aanvraag van de ontlener aanleiding geven tot een vermindering van de rentevoet op de jaarlijkse verjaardag van de kredietakte, behalve in de jaren waarin de hierna vermelde rentevoetherziening plaatsvindt. Deze aanvraag dient te gebeuren minimaal vijf werkdagen voor de verjaardag van de datum van de kredietakte volgend op de toename van het aantal personen ten laste. De vermindering bedraagt 10 % van de referentierentevoet bij het aangaan van de Vlaamse woonlening per bijkomende persoon ten laste zonder dat de rentevoet minder kan bedragen dan 2/3 van die referentierentevoet en zonder lager te kunnen zijn dan het percentage in de volgende tabel, rekening houdend met de looptijd van de Vlaamse woonlening:

Looptijd Vlaamse woonlening (in jaar)

20 of minder 1,60%

21 1,64%

22 1,68%

23 1,72%

24 1,76%

25 1,80%

26 1,84%

27 1,88%

28 1,92%

29 1,96%

30 2,00%

Vijfjaarlijks en voor de eerste maal op de vijfde verjaardag van het verlijden van de kredietakte wordt de op de Vlaamse woonlening toegepaste rentevoet herberekend. Bij deze vijfjaarlijkse herberekening wordt het gemiddelde inkomen berekend over een periode van vijf jaar, die ingaat het zevende jaar dat aan de herberekening voorafgaat. Als het inkomen in een of meer van voormelde jaren nihil bedroeg, wordt dit niet in dat gemiddelde inkomen meegerekend.

Bij de voormelde vijfjaarlijkse herziening wordt rekening gehouden met de gezinstoestand zoals deze vastgesteld wordt op de referentiedatum1 bij de herberekening.

De herziene rentevoet kan nooit hoger zijn dan 4/3 van de referentierentevoet bij het aangaan van de Vlaamse woonlening en nooit lager dan 2/3 van diezelfde referentierentevoet zonder lager te kunnen zijn dan het percentage in de volgende tabel, rekening houdend met de looptijd van de Vlaamse woonlening:

Looptijd Vlaamse woonlening (in jaar)

20 of minder 1,60%

21 1,64%

22 1,68%

23 1,72%

24 1,76%

25 1,80%

26 1,84%

27 1,88%

28 1,92%

29 1,96%

30 2,00% 

Bij de rentevoetaanpassingen wordt de rentevoet afgerond op de wijze zoals wettelijk voorzien.

De oorspronkelijke rentevoet wordt niet herberekend volgens bovenstaande bepalingen als de referentierentevoet die van toepassing is op de referentiedatum1 bij het aangaan van de Vlaamse woonlening gelijk is aan of lager is dan het percentage vermeld in de volgende tabel, rekening houdend met de looptijd van de Vlaamse woonlening:

Looptijd Vlaamse woonlening (in jaar)

20 of minder 1,20%

21 1,23%

22 1,26%

23 1,29%

24 1,32%

25 1,35%

26 1,38%

27 1,41%

28 1,44%

29 1,47%

30 1,50%

Op vraag van het Vlaams Woningfonds bezorgt de ontlener alle noodzakelijke gegevens die de rentevoetherziening betreffen. Als de ontlener deze gegevens niet bezorgt, wordt de Vlaamse woonlening voortgezet tegen de referentierentevoet die wordt vermeld in de kredietakte die wordt gebruikt bij het aangaan van de Vlaamse woonlening verhoogd met twee procentpunten.

Voorbeeld van een Vlaamse woonlening

Bij een Vlaamse woonlening van 166 000 EUR terugbetaalbaar in 20 jaar tegen een rentevoet van 0,1324 % per maand (overeenstemmend met 1,60 % per jaar) bedraagt het termijnbedrag dat elke maand als vaste som is te betalen 810,70 EUR. Met de eerste gewone maandsom wordt 219,78 EUR intresten op 166 000 EUR betaald en wordt 590,92 EUR kapitaal afgelost. In de daaropvolgende maand wordt 219,00 EUR intresten gedelgd op 165 409,08 EUR en 591,70 EUR kapitaal afgelost. Hieruit blijkt dat de aflossing van kapitaal progressief is terwijl de intresten degressief zijn. Het totaal af te lossen bedrag beloopt 193 755,77 EUR. Het jaarlijks kostenpercentage bedraagt 1,86 % (zonder rekening te houden met de premies van de aan te hechten brandverzekering en eventuele schuldsaldoverzekering). Het totaal te betalen bedrag beloopt 197 669,27 EUR inbegrepen de kosten verbonden aan de Vlaamse woonlening.

Op de website van het Vlaams Woningfonds kan een vrijblijvende simulatie worden uitgevoerd.