Voorwaarden

Je kan via onze maatschappij een sociale woonlening aanvragen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Wij starten met jou het dossier voor deze Vlaamse Woonlening op. Na de volledige samenstelling van je aanvraagdossier, bezorgen we dit aan de VMSW en beheren zij jouw dossier verder. Je moet aan vijf voorwaarden voldoen om een Vlaamse Woonlening te kunnen krijgen: •inkomen •eigendom •leeftijd •financiële draagkracht •verblijf in België

Voorwaarde 1 -> Inkomensgrenzen 

Je inkomen mag niet te laag en niet te hoog zijn. We kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet bij de personenbelasting. We maken de som van het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’. Ook een niet-belastbaar vervangingsinkomen of een leefloon telt mee als inkomen.

Je inkomen mag op de referentiedatum* niet lager zijn dan 9.546 euro per jaar**. Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je gezinssituatie: 

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste 38.146 euro
 • Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste  41.955 euro
 • Alle anderen 57.213 euro
 • Verhoging per persoon ten laste bij categorie 'alle anderen' *** 3.809 euro

*De referentiedatum is de dag dat je jouw dossierkost betaalt en we de rentevoet van je lening vastleggen.

** Als jouw inkomen toch lager is dan 9.546 euro, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. We kijken naar jouw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. We veralgemenen deze inkomsten naar 12 maanden. Als je op die manier aan het minimum komt, dan beschouwen we dat resultaat als jouw inkomen.

*** Een persoon ten laste is: 
•    een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald. 
•    jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald. 
•    iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Verhoogde inkomensgrenzen 

In enkele kernsteden en gemeenten uit de Vlaamse rand rond Brussel, mag je een hoger inkomen hebben. 

De kernsteden zijn: Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde. 

De Vlaamse Rand zijn de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

De hogere inkomensgrenzen:

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste 39.962 euro
 • Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste  43.952 euro
 • Alle anderen 59.936 euro
 • Verhoging per persoon ten laste bij categorie 'alle anderen' ***  3.991 euro

 

Welke inkomens tellen wel en niet mee?

We tellen alle inkomens mee van de personen die met jou in de woning zullen wonen, ook al koop je de woning alleen aan.

Hierop zijn enkele uitzonderingen. 
We tellen het inkomen niet mee van:

 • kinderen jonger dan 25 jaar en die altijd bij het gezin woonden
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze +65 jaar of erkend zijn als ernstig gehandicapt. 

We tellen het inkomen voor de helft mee van:

inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn. 

Bij jouw aanvraag breng je een aantal documenten over je inkomen en gezinstoestand mee.  

Voorwaarde 2 -> Eigendom

Op het moment dat je de leningsakte ondertekent, mag je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Je mag dus enkel de woning waarvoor je de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.

Dat geldt ook voor alle personen die samen met jou de lening aanvragen en voor de personen die samen met jou in de woning zullen wonen.

Voorwaarde 3 -> Leeftijd

Je moet 18 jaar of ouder zijn. 

De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt.

Voorwaarde 4 -> Financiële draagkracht

We kijken of je financieel in staat bent om maandelijks af te betalen. Dat heet de financiële draagkracht. Je moet nog genoeg geld overhouden om je gezin te onderhouden en om van te leven, nadat jouw leningsbedrag maandelijks van je rekening gaat. 

Het bedrag dat je moet overhouden, bedraagt momenteel 800 euro.

Deze financiële draagkracht hangt ook samen met de duurtijd van jouw lening, want het maandgeld daalt als je de lening over een langere termijn afbetaalt.

Op de website van de VMSW lees je welke inkomsten en uitgaven we meetellen om je financiële draagkracht te berekenen en welke niet.

Voorwaarde 5 -> Verblijf in België

Je moet langdurig in België kunnen verblijven.

Dat wil zeggen dat je geen Vlaamse Woonlening kan aanvragen als je:

 • niet of maximaal drie maanden in België mag verblijven
 • nog een lopende verblijfsprocedure hebt
 • alleen beschikt over een toeristenvisum of een Schengenvisum