Hoeveel lenen?

Onderstaande bijlage geeft u een overzicht van de bedragen (helemaal naar benden scrollen).

Het maximum bedrag van de Vlaamse woonlening mag niet hoger zijn dan een combinatie van

- bij aankoop van een woning: de koopprijs, in voorkomend geval inclusief BTW, registratierechten en notariskosten of, indien deze lager is, de geschatte verkoopwaarde van de beleende woning;

- bij werken: de kostprijs van de beleende werken inclusief BTW of, indien deze lager is, de geraamde waarde van de werken, te verhogen met de notariskosten;

- bij behoud van een woning in geval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning: de som van de bedragen van de schulden, inclusief de wederbeleggingsvergoeding, te verhogen met de registratierechten en notariskosten.

Het bedrag van de Vlaamse woonlening mag in ieder geval niet hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde (cfr. bijlagen 1A, 1B, 1C, 2A, 2B en 2C) van de beleende woning, in voorkomend geval na het uitvoeren van de beleende werken.

Voor de bepaling van het maximale kredietbedrag dient rekening te worden gehouden met de eventueel uit te voeren werken die volgens het Vlaams Woningfonds strikt noodzakelijk zijn om de woning te laten beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen die vastgesteld worden met toepassing van artikel 3.1. van de Vlaamse Codex Wonen en waarvoor verplicht is bij te lenen.

De duur van de Vlaamse woonlening kan in principe nooit meer bedragen dan 25 jaar.

In afwijking daarvan kan de looptijd van de Vlaamse woonlening maximaal 30 jaar bedragen als de ontlener onvoldoende solvabel is om het gevraagde krediet in 25 jaar af te betalen. In dat geval wordt de looptijd vastgesteld op de minimum looptijd waarin de ontlener wel solvabel is.

De Vlaamse woonlening moet in ieder geval volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt.

Kosten

Dossierkosten

De aanvrager dient een dossierkost te betalen van 100 EUR die als voorschot volledig dient betaald te worden bij de aanvraag van de Vlaamse woonlening. Deze kost dient tot forfaitaire dekking van de door het Vlaams Woningfonds gedane uitgaven voor de samenstelling en het onderzoek van het kredietdossier. De datum van ontvangst geldt als referentiedatum1 bij het aangaan van de Vlaamse woonlening en is bepalend voor de kredietvoorwaarden. De betaalde kost is definitief verworven na ontvangst door het Vlaams Woningfonds van het ondertekend kredietaanbod.

Schattingskosten

Er worden geen schattingskosten gevraagd.

Notariskosten

Aan de notariële akte van de Vlaamse woonlening zijn kosten verbonden die in principe ten laste zijn van de ontlener. Deze kosten omvatten: - een registratierecht van 1 % op het ontleende bedrag verhoogd met 5 000 EUR aanhorigheden; - voor de inschrijving van de hypotheek op het hypotheekkantoor: een inschrijvingsrecht van 0,3 % op het ontleende bedrag verhoogd met 5 000 EUR aanhorigheden; - de kosten die de notaris moet maken ter voorbereiding van de akte alsmede zijn ereloon, te verhogen met de BTW. Voor de Vlaamse woonlening worden de gebruikelijke notariële erelonen met de helft verminderd. Prospectus nr. 48 - 1 januari 2021 12 Voor algemene informatie: www.vlaamswoningfonds.be Het notarieel ereloon op de aankoopakte wordt met 302,5 EUR (inclusief BTW) verminderd als het een aankoop met toepassing van verminderd registratierecht betreft en als men minstens de helft van de aankoopprijs leent bij het Vlaams Woningfonds. Voor een globale raming van de notariskosten is de notaris te raadplegen.